Wet- en regelgeving

Privacy

Ik ben ingeschreven in het BIG-register en ben als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan de huisarts of de specialist, die u naar mij verwezen heeft. Hiervoor vraag ik u bij aanvang van de behandeling om een toestemmingsformulier te ondertekenen. U mag ook kiezen om geen toestemming te geven voor de uitwisseling van informatie met de huisarts of de verwijzer.

U ziektekostenverzekeraar krijgt administratieve gegevens en de diagnose, de zogenaamde dbc registratie, maar nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt dit aan mij kenbaar maken. Voor alle andere vormen van informatie-uitwisseling met andere behandelaren, anders dan uw verwijzer (b.v. andere medisch specialisten, bedrijfsarts of UWV arts) wordt per uitwisseling van informatie expliciet om uw toestemming gevraagd.

Het beloop van uw behandeling wordt in de vorm van rapportages in een elektronisch patiëntendossier (EPD) geregistreerd. Uw dossier bevat verder de diagnose, behandelovereenkomst en andere formulieren (correspondentie met de verwijzer, toestemmingsformulieren en door uw geleverde andere documenten). Dit dossier wordt op zodanige wijze beheerd dat het nooit voor derden toegankelijk is. U heeft recht op inzage van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient 15 jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan mij kenbaar maakt.

Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Het is mijn verantwoordelijkheid en verplichting om u meer informatie te geven over de klachtenregeling en klachtencommissie waar ik aan verbonden ben.

Ik ben verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Het klachtenreglement van NVvP vindt u hier. U kunt ook contact opnemen via de mail met: klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Meer informatie vindt u op de website hulpgids.nl en op De Geschillencommissie. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidzorg of een beroep doen op het tuchtrecht.

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. Alle NVvP-leden  zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor reglement geschillencommissie vrijgevestigde ggz praktijken klik hier.