Privacy statement

Update document: 25 mei 2018

Mijn gegevens als vrijgevestigde psychiater:

Naam: F. (Forugh) Karimi
Naam Praktijk: Praktijk Karimi
Website: www.praktijkkarimi.nl 
Vestiging praktijk: Koenendelseweg 9 (kamer nr. 5), 5222BG te Den Bosch
Kvk registratie nummer: onder naam van F. Karimi, psychiater
BIG registratie nummer: 79062446801

Inleiding:

Praktijk Karimi (hiermee wordt bedoeld de persoon van mw. Forugh Karimi, psychiater) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om.  en welke rechten u in dat kader heeft.

Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1-Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten/cliënten;
 2. bezoekers aan de Praktijk Karimi;
 3. supervisanten van leertherapie Praktijk Karimi
 4. alle overige personen die met Praktijk Karimi contact opnemen of van wie Praktijk Karimi persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2- Verwerking van Persoonsgegevens

Praktijk Karimi verwerkt de volgende gegevens:

 1. Gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) of andere persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, BSN nummer), administratieve gegevens (b.v. zorgverzekering, naam huisarts);
 2. Gegevens die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers, bijvoorbeeld huisarts of andere medisch specialisten;
 3. Eventuele video- of audio- opnames die tijdens de sessies gemaakt kunnen worden. Deze worden na gebruik voor het doeleinde dat, expliciet met de betrokkene besproken wordt, vernietigd.
 4. Eventuele schrijf- en behandelopdrachten op beveiligde omgeving van e-health.
 5. Beelden van de bewakingscamera buiten het pand en in de gang van de praktijk worden na 7 dagen automatisch gewist/overgeschreven.

3-Doeleinden van verwerking

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en als declaratie voor verrichte werkzaamheden; uitnodigen voor beveiligd mailen (Karify) en voor het invullen van vragenlijsten (ROM);
  Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Karimi een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijk en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en het beloop van behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Praktijk Karimi elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist of het ziekenhuis met uw toestemming heeft gevraagd. Met uw toestemming wordt een verslag over uw behandeling verstuurd naar uw verwijzer (vaak is dit de huisarts of een andere medisch specialist).
 2. Het onderhouden van contact over de afspraken en communicatie gedurende de behandelingen.
 3. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt voor de financiële administratie en declaratie aan de zorgverzekeraar gebruikt.
 4. Het uitvoeren van leertherapie en de declaratie voor verrichten werkzaamheden.

4-Verwerkers

Praktijk Karimi heeft met alle verwerkers van persoonsgegevens, zoals leverancier elektronisch medisch dossier, leverancier online vragenlijsten en e-health programma een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Voor uitvoeren van administratieve taken en declaraties is een opdrachtovereenkomst afgesloten met een zzp-er die zich gecommitteerd heeft aan het privacybeleid van Praktijk Karimi en die geheimhoudingsplicht heeft.

5-Beveiliging van gegevens

Praktijk Karimi zorgt door technische en organisatorische maatregelen er voor dat uw gegevens worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

6-Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Karimi verstrekt gegevens uit uw dossier aan andere hulpverleners, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Praktijk Karimi gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden, dan hierboven is aangegeven. Indien dat wel het geval is, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Praktijk Karimi heeft alleen cliënten in behandeling die 18 jaar of ouder zijn. Mocht er in kader van specifieke situaties of behandelingen nodig zijn om ook de persoonsgegevens van minderjarigen (officieel zijn het personen jonger dan 16 jaar) te verwerken, wordt dat enkel en alleen gedaan met schriftelijke toestemming van de ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7-Bewaren van gegevens

Praktijk Karimi bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Karimi hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen.

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Leertherapie-gegevens: maximaal 7 jaar;
 4. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht.

Wat uw rechten hierin zijn, kunt u lezen onder het kopje rechten.

8-Doorgifte buiten de EER

Praktijk Karimi geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Karimi ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9-Rechtsgrond

Praktijk Karimi verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsmatigheid van de werking op basis van toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundig behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. Of een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens (met toestemming van de betrokkene) voor het uitnodigingen voor een bijeenkomst.

10-Rechten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Karimi door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkkarimi.nl.

Praktijk Karimi beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Praktijk Karimi onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Praktijk Karimi met twee maanden verlengen indien de situatie daartoe aanleiding geeft. Praktijk Karimi zal u in dat geval informeren.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Karimi persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Karimi, door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkkarimi.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

11-Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

 • Praktijk Karimi legt GEEN informatie vast met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website.
 • Praktijk Karimi gebruikt (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden.
 • Praktijk Karimi heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.
 • De website van Praktijk Karimi kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten.
 • Praktijk Karimi heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.
 • Praktijk Karimi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

12- Wijzigingen privacystatement

Praktijk Karimi kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Karimi gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact opnemen met mw. F. Karimi, psychiater via e-mailadres: info@praktijkkarimi.nl.

AANGESLOTEN BIJ