Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psychiater (mw. F. Karimi)  en de cliënt.

Artikel 2 - Beroepscode

Psychiater Karimi handelt volgens de beroepscode en de kwaliteitseisen zoals opgesteld door het Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en/of andere beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten.

Artikel 3 - Identificatie

De cliënt dient zich op verzoek van de psychiater te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 4 - Wijziging van adres- of contactgegevens

De cliënt dient er zorg voor te dragen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zo lang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per email aan info@praktijkkarimi.nl.

Artikel 5 - Polisvoorwaarden

De cliënt is zelf verantwoordelijk om te bepalen welke vergoedingen en polisvoorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert. Dat geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor budget- of selectiefpolissen en voor aanvullende verzekeringen.

Artikel 6 - Verwijsbrief

Indien cliënt aanspraak maakt op vanuit de zorgverzekering vergoede zorg, waarvoor de declaratie direct naar zijn of haar zorgverzekeraar gestuurd moet worden, dient hij of zij een verwijsbrief te overhandigen van de huisarts of specialist, waarin expliciet is vermeld dat cliënt verwezen wordt voor Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) omdat sprake is van het vermoeden van een (eventueel nader omschreven) psychische stoornis. Op de verwijzing dienen te zijn vermeld de naam en geboortedatum van de cliënt, en de naam en AGB-code van de verwijzer. De verwijzing dient te zijn gedateerd op of voor de datum van de eerste afspraak en mag maximaal een half jaar oud zijn. Indien geen verwijsbrief kan worden overlegd die aan deze voorwaarden voldoet, wordt de behandeling in rekening gebracht aan de cliënt.

Artikel 7 - Behandeleffectmeting

Cliënt wordt gevraagd mee te werken aan routinematig onderzoek ter bepaling van het behandeleffect, middels het invullen van korte (elektronische) vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de behandeling, en bij langer dan een jaar durende behandelingen twee keer per jaar.

Artikel 8 - Verhindering

Indien cliënt verhinderd is te verschijnen op een afspraak met de behandelend psycholoog, dan dient deze verhindering uiterlijk een werkdag (24 uren) tevoren te zijn doorgeven aan de psychiater, telefonisch, per sms of via e-mail. Indien u het antwoordapparaat krijgt, spreekt u dan een bericht in. Bij te late afmelding en bij niet verschijnen zonder afmelding wordt een no-show tarief toegepast. Het tarief voor no-show in mijn praktijk is: € 40,00 per gemiste afspraak.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden:

Artikel 9.1: Verzekerde zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering van de cliënt, mits de zorgverzekeraar hiervoor een contract heeft afgesloten met psychiater Karimi. Voor zelfbetalers en voor relatietherapie worden de declaraties naar cliënt zelf gefactureerd

Artikel 9.2: De factuur voor no-show dient door de cliënt zelf betaald te worden en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 9.3: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 9.4: Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 9.5: Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9.6: Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00.

Artikel 9.7: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 - Afsluiting behandeltraject

Een behandeltraject wordt afgesloten in onderling overleg tussen de psychiater en de cliënt. Indien tussen de cliënt en de psychiater geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 4 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de psychiater (via telefoon, e-mail dan wel per post) om contact op te nemen, is de psychiater gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten. Als na afsluiten van het behandeltraject de cliënt weer een beroep doet op behandeling bij psychiater Karimi, is hiervoor een nieuwe verwijsbrief nodig die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid buiten kantooruren

Praktijk Karimi heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u buiten kantooruren contact op te nemen met de huisartsenpost in uw regio.

Artikel 13 - Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten met psychiater Karimi is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Privacy- en klachtenregeling

Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van mijn privacystatement en informatie over klachtenregeling, die op mijn website staan.

AANGESLOTEN BIJ