Informatie voor cliënten

In mijn praktijk behandel ik cliënten vanaf 18 jaar met psychische klachten en aandoening zoals: depressieve stoornis, PTSS en trauma-gerelateerde klachten, angst- en paniekstoornis, dwangklachten,  identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, autisme, relatie- en systeemproblematiek.

Tevens is de praktijk gespecialiseerd voor transculturele problematiek.

Als behandelingsvormen wordt gebruik gemaakt van medicamenteuze therapie, gesprekstherapie (steunende en structurerende gesprekken) en psychotherapie.

Voor wie niet

  • voor crisisgevoelige cliënten, die 24 uurs zorg nodig hebben;
  • cliënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen die niet stabiel zijn;
  • cliënten met ernstige bipolaire stoornis;
  • verslavingsproblematiek;
  • cliënten bij wie agressief gedrag op de voorgrond staat

Wachttijden

Op dit moment heb ik een aanmeldstop en kan geen nieuwe cliënten aannemen. (update 18-11-21)

Diagnostiek en consultatie

Cliënten kunnen door de huisarts verwezen worden voor een eenmalig consult voor diagnostiek van de psychische klachten en advies rondom verdere aanpak.

Werkwijze

Een aanmelding is niet mogelijk zonder de verwijzing door uw huisarts of een andere arts/medisch specialist. De verwijzing moet voor gespecialiseerde psychiatrische zorg zijn (specialistische GGZ). Bij de verwijzing moet sprake zijn van het vermoeden van een psychiatrische aandoening.

Aanmelding kan telefonisch, of via het aanmeldformulier. Let op: indien u mijn mailadres gebruikt om u aan te melden of overleggen over een aanmelding, stuur nooit privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld dan uw telefoonnummer in uw mail.

Wanneer een aanmelding geaccepteerd wordt, wordt in overeenstemming met u een intakegesprek gepland.

Tijdens het intakegesprek, dat ongeveer 60 minuten duurt, wordt ingegaan op uw klachten, het beloop hiervan, uw functioneren op diverse gebieden en uw levensverhaal. Het kan zijn dat de intake verlengd moet worden met een of twee gesprekken om de problematiek beter in kaart te brengen. In de intakefase worden tevens uw verwachtingen en hulpvragen besproken.

Na de intakefase kan een behandeling gestart worden. Hierover wordt samen met u duidelijke afspraken gemaakt en overeenkomst bereikt over de behandeling. De lengte van de behandelfase kan afhankelijk van de problematiek en hulpvraag verschillen.

Bij het starten van de behandeling wordt een kort verslag naar de verwijzer (huisarts) verstuurd. Dit gebeurt nadat u hiervoor expliciet toestemming  hebt gegeven. Berichtgeving richting de huisarts/verwijzer gebeurt uitsluitend via een beveiligde verbinding (zorgmail) die voldoen aan de eisen van privacyregelgeving.

De intake, verslagen van de behandelsessies en andere informatie over uw behandeling worden opgeslagen in een beveiligde digitaal dossier, dat voldoet aan de regelgeving van AVG.

Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die via beveiligde links ingevuld kunnen worden.

Gedurende de periode dat u in zorg bent bij mijn praktijk, is er de mogelijkheid (niet verplicht) om via de beveiligde omgeving van Karify (health space) met mij te mailen en online behandelopdrachten uit te voeren die het behandelproces bevorderen. Zie voor meer informatie: www.karify.com

Na afronding van de behandeling wordt een verslag naar de huisarts verstuurd, ook dit gebeurt met uw toestemming.

Privacy en klachtenregeling

Privacy

Ik ben ingeschreven bij de BIG-register en ben als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan de huisarts of de specialist, die u naar mij verwezen heeft. Hiervoor vraag ik u bij aanvang van de behandeling om een toestemmingsformulier te ondertekenen. U mag ook kiezen om geen toestemming te geven voor de uitwisseling van informatie met de huisarts of de verwijzer.

U ziektekostenverzekeraar krijgt administratieve gegevens en de diagnose, de zogenaamde dbc registratie, maar nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt dit aan mij kenbaar maken. Voor alle andere vormen van informatie uitwisseling met andere behandelaren, anders dan uw verwijzer (b.v. andere medisch specialisten, bedrijfsarts of UWV arts) wordt per uitwisseling van informatie excpliciet om uw toestemming gevraagd.

Het beloop van uw behandeling wordt in de vorm van rapportages in een elektronisch patiënten dossier (EPD) geregistreerd. Uw dossier bevat verder de diagnose, behandelovereenkomst en andere formulieren (correspondentie met de verwijzer, toestemmingsformulieren en door uw geleverde andere documenten). Dit dossier wordt op zodanige wijze beheerd dat het nooit voor derden toegankelijk is. U heeft recht op inzage van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient 15 jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan mij kenbaar maakt.

Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Het is mijn verantwoordelijkheid en verplichting om u meer informatie te geven over de klachtenregeling en klachtencommissie waar ik aan verbonden ben.

Ik ben verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Het klachtenreglement van NVvP vindt u hier. U kunt ook contact opnemen via de mail met: klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Meer informatie vindt u op de website www.hulpgids.nl en op www.degeschillencommissie.nl. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht.

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. Alle NVvP-leden  zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor reglement geschillencommissie vrijgevestigde ggz praktijken klik hier.

Privacybeleid

Voor uitgebreide informatie raad ik u aan om mijn privacy statement document te lezen.

Praktijk Karimi

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

[E] secretariaat@praktijkkarimi.nl **
[T] +316 48 15 14 00 *

* let op: ik doe geen rijbewijskeuringen, gelieve mij niet mailen of bellen voor CBR gerelateerde vragen.
** uitsluitend bedoeld voor verwijzingen of vragen m.b.t. de diensten van Praktijk Karimi.

KvK 53871944

Let op: Stuur geen privacy gevoelige informatie of uw verwijsbrief per mail. U kunt een mail sturen met het verzoek om contact met u op te nemen. Vermeld uw telefoonnummer in uw mail.

AANGESLOTEN BIJ